Različite vrste osiguranja prate karakteristični detalji i specifičnosti.

Često postavljena pitanja i odgovore za određene vrste osiguranja možete pronaći grupisano u sekcijama ispod.

Motorna vozila

1. Šta je sistem bonus – malus

Sistem bonus/malus počinje sa primenom od 01.09.2011. godine i uređen je tako da oni vlasnici motornih vozila koji ne prave štete, tj. u prethodnoj godini trajanja polise autoodgovornosti nisu imali štetu, budu nagrađeni bonusom (plaćaće manju premiju), dok će vlasnici motornih vozila koju budu pravili štete (u zavisnosti da li su napravili jednu, dve ili više šteta) plaćati veću premiju osiguranja – malusnu premiju.

Ovaj sistem je smešten u 12 razreda opasnosti. Osnovni razred je šetvrti (100% premije) i to je iznos koji su osiguranici do sada plaćali i služi kao polazna osnova.

Primer

Osiguranik je ove godine imao polisu osiguranja koju je platio 10.000,00 dinara.

01.09.20011. godine dolazi da obnovi polisu autoodgovornosti.

  • Ukoliko je osiguranik imao jednu štetu, skače tri razreda na gore, tako da se nalazi u 7. razredu (150%), i premija osiguranja mu je skuplja 50%, tako da bi polisu platio 15.000,00 ndinara.
  • Ukoliko je osiguranik imao dve štete, skače 6 razreda na gore, tako da se nalazi u 10. razredu (210%), i premija osiguranja mu je skuplja 110%, tako da bi polisu platio 21.000,00 ndinara.
  • Ukoliko je osiguranik imao tri ili više šteta, skače u najviši, 12. razred, (250%), i premija osiguranja mu je skuplja 250%, tako da bi polisu platio 25.000,00 ndinara.
  • Ukoliko osiguranik nije imao štetu prethodne godine, iz osnovnog, četvrtog razreda prelazi u treći i plaća 95% od premije, tj. dobija 5% bonusa, tako da polisu osiguranja plaća 9.500,00 dinara.
  • Ukoliko nije imao štetu dve godine, prelazi u drugi i plaća 90% od premije, tj. dobija 10% bonusa, tako da polisu osiguranja plaća 9.000,00 dinara.
  • Ukoliko nije imao štetu tri godine, prelazi u najniži, prvi razred i plaća 85% od premije, tj. dobija 15% bonusa, tako da polisu osiguranja plaća 8.500,00 dinara.

Ukoliko je osiguranik praveći štete došao u neki od viših razreda, svake naredne godine može se spustiti maksimalno jedan razred niže, naravno pod uslovom da nije pravio štete. To znači da neko ko je u jednoj godini napravio tri ili više šteta i dospeo u 12. razred, u osnovni, polazni 4. razred, može se vratiti tek ako 8 godina uzastopno nije imao štetu, tj. u devetoj godini.

Formira se centralna baza podataka kojoj će pristup imati sva osiguravajuća društva.

Evidentiranje o štetama počelo je od 01.07.2010. godine.

Već sada, prilikom izdavanja polisa autoodgovornosti, onaj ko izdaje polisu mora pristupiti informacionom centru kako bi dobio broj polise, a od 01.09.2011. godine dobija i informaciju u koji razred će biti smešten osiguranik, u zavisnosti od broja pričinjenih šteta u prethodnoj godini.

Za vlasnike vozila koji su imali pričinjene štete i plaćaju malus, u slučaju kada kupuju još jedno vozilo na svoje ime, za to, novonabavljeno vozilo, osiguranik startuje iz osnovnog, 4. razreda i ne plaća malus.

Ako vlasnik proda stari automobil, na kojem je imao pričinjene štete i plaćao malus, tada mora nastaviti da plaća malus i za novonabaljeno vozilo.

Malus se briše ukoliko je osiguranik prodao vozilo za koje je plaćao malus i u periodu od tri godine nije imao vozilo na svom imenu, tj. ukoliko proda vozilo i nakon tri godine kupi novo, startuje od osnovnog, 4. razreda.

Bonus i malus se ne vezuju za vozilo nego za vlasnika motornog vozila.

U slučaju da je vozilo kupljeno na lizing, bonus i malus se vezuju za korisnika lizinga.

Bonus/malus sistem nema veze sa visinom pričinjene štete, već samo sa brojem pričinjenih šteta.

2. Da li je potreban zeleni karton od Nove godine

Od 1. januara 2012. godine, vozačima iz naše zemlje neće biti potrebna „zelena karta” za osiguranje motornih vozila za putovanje u 27 zemalja članica Evropske unije (EU), ali i Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru, Hrvatsku i Crnu Goru.

Makedonija nije potpisnica multilateralnog sporazuma, niti sa njima imamo sklopljen bilo kakav dvostrani aranžman, tako da su za Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, od zemalja u okruženju, i dalje potrebne ‘zelene karte’“.

Od 03.06.2013. godine, cena „zelene karte“ je 3.000,00 dinara.

3. Da li je bitno u kojoj osiguravaćoj kući vadim zeleni karton?

Da. Zeleni karton praktično predstavlja Vašu polisu obaveznog osiguranja u inostranstvu i mora biti izdat od strane one osiguravajuće kuće koja Vam je izdala i polisu obaveznog osiguranja.

4. Imam skuter do 50ccn, da li moram da ga registrujem?

Po novom zakonu o osiguranju registracija skutera do 50ccm je obavezna, s tim što je vlasnicima ovakvih skutera ostavljena mogućnost da registraciju izvrše najkasnije do 31.12.2011. godine.

5. Da li mogu registrovati vozilo bez odlaska u SUP?

Možete. Potrebno je samo da u nekoj od agencija za registraciju vozila popunite punomoć, kojom ovlašćujete agenciju da za Vas moze izvršiti kompletnu registraciju vozila. Vaša obaveza je da na bilo kom mestu gde se overavaju potisi, overite punomoć (Gradska kuća, Opštinski sud, Narodnog Fronta 53…)

6. Kada mi je potreban zeleni karton i koliko važi?

Zeleni karton predstavlja praktično Vašu polisu obaveznog osiguranja u stranoj zemlji u kojoj se dogodi nezgoda i obavezan je prilikom ulaska u stranu zemlju. Cena zelenog kartona je ista u svim osiguravajučim kućama i iznosi 2.000,00 dinara. Zeleni karton se vadi na godinu dana ili kraće, i važi od dana kada se uradi pa do isteka registracije vozila. Zeleni karton mora biti izdat od strane osiguravajuće kuće koja Vam je izdala polisu obaveznog osiguranja. Od 01.01.2012. godine, zeleni karton je potreban samo za Makedoniju i Bosnu.

Domaćinstvo

1. Da li se priznaje šteta usled izliva vode iz instalacija, ako je stan osiguran za potrebe kredita?

Da. Šteta se priznaje i tretira se kao delimična šteta te je naplaćuje vlasnik stana, a ne banka, iako je polisa vinkulirana u korist banke.

2. Da li mogu da naplatim ukradene slike prilikom provalne krađe?

Da, ali samo u slučaju kada su slike taksativno navedene prilikom ugovaranja polise osiguranja.

3. Da li se priznaje šteta nastala curenjem vode iz sudopere?

Nažalost ne. Smatra se da je ovakva šteta nastala Vašom nemarnošu i krivicom te se ne priznaje od strane osiguravajućih kuća.

Imovina

1. Da li mogu osigurati imovinu u kojoj sam podstanar?

Možete, radi Vaše sigurnosti, ali u tom slučaju pravo da naplati štetu ima vlasnik imovine.

2. Prokišnjava mi krov. Da li mogu da naplatim štetu po polisi imovine?

Možete, ukoliko je do štete došlo usled elementarnih nepogoda (oluja, grad, udar groma). Ne priznaju se štete nastale usled dotrajalosti materijala.

Osiguranje života

1. Imam 65 godina. Da li mogu da uradim polisu zivotnog osiguranja?

Možete, ali u tom slučaju samo na period od 10god. Polisa životnog osiguranja mora se ugovoriti tako da se period osiguranja završava u 75. godini života.

2. Da li firma može da plaća životno osiguranje za mene?

Da. Firma može biti ugovarač osiguranja, tj. plaćati premiju životnog osiguranja za Vas. Što se tiče same osiguravajuće kuće, ugovarač osiguranja može biti bilo ko, ali bi, s obzirom na česte izmene u zakonu, za Vas najbolje bilo da sa Vašim knjigovođom proverite šta se dešava sa porezom u tom slučaju…

3. Da li mogu prekinuti životno osiguranje?

U većini osiguravajućih kuća program životnog osiguranja se tretira kao dugoročni ugovor i ne može se prekinuti u prve tri godine. Nakon toga je moguć prekid ugovora ali se ne isplati, pogotovo u prvim godinama osiguranja.

4. Da li se može životno osigurati dete od 12 godina?

U većini osiguravajućih kuća osiguranik ne sme biti mlađi od 18 (14) godina. Postoje programi životnog osiguranja u kojima su osiguranjem roditelja osigurana i deca, bez obzira na uzrast.